คนเราอยู่ได้เพราะมีอากาศหายใจ อากาศสกปรกส่งผลต่อระบบของร่างกาย เช่นติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อจมูกอักเสบ

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
27-9-2018 ราคาน้ำมันดิบปรับลด หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับเพิ่ม
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 70-75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ78-83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมัน

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคาน้ามนัดบิเบรนทแ์ละราคาน้ ามนัดบิเวสต์เทก็ซสัปรบัลด หลงัสถาบนัสารสนเทศดา้นพลงังานของสหรฐัฯ (EIA) ไดเ้ผยตวัเลขปรมิาณน้ ามนัดบิคงคลงัของสหรฐัฯ พบว่าปรบัตวัเพมิ่ขน้ึ 1.9 ลา้นบารเ์รลขน้ึไปแตะระดบั 396ลา้นบารเ์รล สวนทางกบันกัวเิคราะหท์ค่ีาดการณ์ไวว้่าจะปรับลดลง 1.3 ล้านบาร์เรล

- นอกจากน้ี ไนจเีรยีหน่ึงในสมาชกิกลุ่มประเทศโอเปก ได้แถลงการณ์ว่า โอเปกพร้อมท่จีะสร้างสมดุลให้กบั ตลาดน้ำทั้งในด้านราคาและด้านการเตบิโตของความตอ้งการใช ้พรอ้มกนัน้ียงัไดเ้ปิดเผยว่า ภายในสน้ิปีน้ี ไนจเีรยีจะเพมิ่กาลงัการผลติคอนเดนเสทและด าเนินการผลติน้ ามนัดบิจากแหล่ง Egina ซ่งึจะส่งผลทำให้การ ผลติน้ ามนัดบิของไนจเีรยีปรบัตวัเพมิ่ขน้ึประมาณ 0.6 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ขน้ึไปแตะระดบั 2.3 ล้านบาเรนต่อวันในปี 2562

+ อย่างไรกต็าม ราคาน้ ามนัดบิยงัไดร้บัแรงหนุนจากมาตรการคว่า บาตรน้ ามนัดบิอหิร่าน
ของสหรฐัฯ ทจ่ีะมผีล ในวนัท่ี 4 พ.ย. น้ี หลงักลุ่มโอเปกไม่มกีารแถลงการณ์เพมิ่ก าลงัการผลติน้ ามนัดบิของกลุ่มอย่างเป็นทางการ จากการประชุมในวนัท่ี 22-23ก.ย. 61 ที่ผ่านมา

+ นักลงทุนยงัคงจบัตามองผลกระทบจากมาตรการคว่ าบาตรครงั้ใหม่ของสหรฐัฯ อย่างใกล้ชดิ หลงัโรงกลนั่ น้ ามนัในประเทศอนิเดยีไดส้ง่สญัญาณลดการน าเขา้น้ ามนัดบิจากอหิรา่น


ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

27-09-61

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
26 ก.ย. 61
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 71.57 -9.71
เบรนท์
81.34
-0.53
ดูไบ
79.90
0.34
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร

26 ก.ย.61

เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
91.09
-0.43
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
94.10
0.51
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5%
95.53
0.46
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
75.61
0.28
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก 38.26
31.16
30.88
28.14
21.94
29.89

 


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000


 


ราคาน้ำมันวันที่ 27-09-61 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@gmail.com