ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

12 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 12ปี จากปริมาณน้ำมันดิบคงคลังปรับตัวแตะระดับสูงสุด
ติดต่อกันตลอดสัปดาห์
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 26-33 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 29-36 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

ทุนหันไปลงเสี่ยงน้อยกตลาดทองค า ท าให้ราคาทองค าปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 ปี

- Goldman Sachs ได้คาดการณ์ถึงราคาน ้ามันดิบว่าจะแกว่งตัวอยู่20-40 เหรียญสหรัโดยมีความผันผวนอยู่ในระดับสูง และราคาน้ามันดิบจะปรับตัวแลัง ของสาเหตุหลักของราคาน ้ามันดิบที่ปรับตัวลดลงถึง 75% ตั้งแต่กลางปี 57
ที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณน้ออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการใช้น้ามันดิบอยู่ 1-2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ประกอบกับเศรษฐกิงประเทศจีนอัตราการเติบโตที่ต่าที่สุด จึงส่งผลให้ความต้องการน้ามันดิบลดน้อยลงเช่นกัน

+ Wall Street Journal รายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของ UAE ได้กล่าวว่าโอเปก (OPEC) ใกล้จะมีดีเซลหมุนเร็ว (0.05% S) น ้ามันเตา (3.5% S)ความพร้อมที่จะร่วมมือในการลดก าลังผลิตน้ามันดิบลง เพื่อจะช่วยให้ปริมาณ
น้ามันดิบสมดุลกับความต้องการ ประกอบกับที่จะช่วยให้ราคาน้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น

+ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานสหรัฐฯ ประจ าสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 ก.พ. ปรับตัวลดลง16,000 ราย มาอยู่ ที่ระดับ 269,000 ราย ซึ่งต่ากว่าที่นัก วิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 281,000 ราย โดยตัวเลขที่ประกาศออกมานั้น
อยู่ในระดับที่ต ่ากว่า 300,000 รายเป็นเวลาติดต่อกันถึง 49 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
ราคาขายปลีก (บาท/ลิตร)

ราคาน้ามันเบนซิน ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากมีอุปสงค์ในภูมิภาคที่ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณน้ามันเบนซิน
คงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปริมาณที่น้อยกว่าคาดการณ์

ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากปริมาณ
น้ามันดีเซลคงคลังในสิงคโปร์ปรับลดน้อยลง ประกอบกับมีอุปสงค์จากทางด้าน จีน อินเดีย และซาอุดิอาระเราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

12 ก.พ. 59

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
11-2-59
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 26.21 -1.24
เบรนท์
30.06
-0.78
ดูไบ
25.69
-0.82
              
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
11-2-59
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
39.85
0.60
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
37.48
-0.21
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
34.95
0.05
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
22.52
0.28
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
29.06
22.10
21.68
19.54
16.89
20.19
ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มน ้ามันเบนซิน-โซฮอล์ลง 50 สต./ลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ปร ับลด 70 สต./ลิตร มีผลวันที่12 ก.พ. 59


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000


ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่  12-02-59 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com