ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
05-7-2016

ราคาน้ำมันดิบปรับลดหลังอุปทานมี
แนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจากประเทศไนจีเรียและลิเบีย

ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 46-51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 46-51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคาน้ามันดิบเบรนท์ปรับลดหลังตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่กลับเข้ามาสู่
ตลาด โดยเฉพาะจาก ประเทศไนจีเรียหลังรัฐบาลอ้างว่าสามารถซ่อมแซมท่อขนส่งน้า มันที่กลุ่มติดอาวุธ ไนเจอร์ เดลต้า อเวนเจอร์ บุก ถล่มในช่วงเดือนที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี ก าลังการผลิตของประเทศไนจีเรียยังคงอยู่ในระดับ
ต่าสุดในรอบ 30 ปี หรือราว 1.3-1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือน พ.ค. และคาดจะสามารถปรับเพิ่มเป็นประมาณ 1.8-1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน

-นอกจากนี้ ประเทศลิเบียยังกล่าวอ้างว่าประเทศของตนสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน ้ามันดิบเป็น 700,000 บาร์เรลต่อวัน หลังก าลังการผลิตลดลงเหลือเพียง 200,000 บาร์เรลต่อวันในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากความ ขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของประเทศ ส่งผลให้การส่งออกที่บริเวณ Marsa al Hariga หยุดชะงัก โดยบริษัทผลิตน้ามัน National Oil Corporation (NOC) มีความตั้งใจที่จะเปิดด าเนินการ หลุมขุดเจาะน ้ามันดิบ El Sharara และ El Feel ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตและการส่งออกน ้ามันดิบมี แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

- เรือขนส่งสารตั้งต้นสำหรับท าน้ามันเบนซินจำนวนสองลำยังคงติดอยู่ที่อ่าว นิวยอร์กในสหรัฐฯ หลังไม่สามารถที่ จะขนถ่ายสินค้าลงจากเรือได้ เนื่องจากคลังสินค้ายังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เรือขนส่งน้ามันเบนซินหลายลา
จำเป็นต้องเปลย่ีนจุดหมายจากนิวยอรก์ ไปยงัรฐัฟลอรดิาหรอืบรเิวณชายฝั่งอ่าวสหรฐัฯ (US Gulf Coast) ปริมาณน ้ามันเบนซินคงคลังที่อยู่ในระดับสูงเกิดจากก าลังการผลิตของโรงกลั่นในประเทศและปริมาณการนำเข้า ที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบ สนองกับความต้องการใช้น้ามันในฤดูกาลขับขี่ของสหรัฐฯ

+ อย่างไรก็ดี ประเทศซาอุดิอาระเบียและกลุ่มประเทศโอเปก (OPEC) คาดตลาด
น้ามันดิบมีแนวโน้มปรับเข้าสู่ สมดุลมากขึ้น หลังคาดอุปสงค์การใช้น้ามันมีแนว โน้มเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่ม OPEC จะยังคงทำหน้าที่ช่วย ให้ตลาดน้ามันดิบ มีความเสถียรมากขึ้น

ราคาน้ามนัเบนซิน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ามันดิบดูไบหลังได้รับแรงหนุนจาก อุปสงค์ที่ดีจากฤดูกาลขับขี่ในประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้ราคาน้ามันเบนซิน ยังได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์เพิ่มเติมในประเทศเคนย่า

ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวลดลงมากกว่าราคาน ้ามันดิบดูไบ เนื่องจากความต้องการ
น้ามันดีเซลในเอเชียยังคงอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะจากประเทศบังคลาเทศศที่มี
การสั่งนำเข้าน้ามันดีเซลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีอุปทานในภูมิภาคยังคงสูงอยู่ เนื่องจากมีอุปทานเพิ่มเติมจากประเทศจีนและอินเดีย


ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

5 ก.ค. 59

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
4-07-59
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 48.99 0.00
เบรนท์
50.10
-0.25
ดูไบ
45.97
0.92
              
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
4-07-59
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
57.24
1.20
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
58.65
1.48
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
59.01
1.27
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
40.24
0.52
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
31.56
24.60
24.18
22.04
17.99
25.09
ปตท.และบางจาก ปรับเพิ่มราคาขายปลีกน ้ามันดีเซลขึ้น 40 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 1 ก.ค. 59


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000


ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 05-07-59 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com