วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
28-12-2017
ราคาน้ำมันดิบปรับลด จากแรงเทขาย ทำกำไรก่อนช่วงวันหยุดยาว
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 56 -61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบารเ์รล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 64 -69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมัน


ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคาน้ ามนัดบิปรบัลดลงจากแรงขายทา กา ไรก่อนช่วงวนัหยุดยาว หลงัปรบัขน้ึอยา่งแขง็แกร่งในช่วงก่อนหน้า โดยได้รบัแรงสนับสนุนจากเหตุการณ์วางระเบิดท่อน้ ามนัดิบในประเทศลิเบียท่ีมีก าลงัการส่งน้ ามนัดิบราว 70,000-100,000 บารเ์รลต่อวนัไปยงัทา่เรอื Es Sider เมอ่ืวนัองัคารทผ่ีา่นมา
- INEOS ซ่งึเป็นผใู้หบ้รกิารท่อส่งน้ ามนัดบิ Forties เผยว่า ปรมิาณการสง่น้ ามนัดบิผ่านท่อดงักล่าวจะปรบั เพมิ่ขน้ึอยา่งค่อยเป็นค่อยไป หลงัสถานีสง่น้ ามนั ณ เมอืง Kinniel เรมิ่กลบัมาดา เนินการตามปกตไิดอ้กีครงั้
+ สถาบนัปิโตรเลยีมด้านพลงังานสหรฐัฯ รายงานปรมิาณน้ ามนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ สน้ิสุดสปัดาห์ ณ วนัท่ ี22 ธ.ค. 2560 ปรบัลดลง 6 ลา้นบารเ์รล มาอยทู่ร่ีะดบั 432.8 ลา้นบารเ์รล มากกกว่าทน่ีกัวเิคราะหค์าดการณ์ว่าจะ ปรบัลดลง 4ลา้นบารเ์รล เน่อืงจากโรงกลนั่น้ ามนัเพมิ่กา ลงัการกลนั่ขน้ึประมาณ 268,000บารเ์รลต่อวนั
+ สา นักงานสารสนเทศดา้นพลงังานสหรฐัฯ (EIA) รายงานอุปทานน้ ามนัดบิโลกตงึตวัมากขน้ึเน่ืองจากกลุ่ม ประเทศโอเปก (OPEC) และรสัเซียร่วมมือกันลดก าลังการผลิต โดยคาดว่าอุปทานจะตึงตัวอยู่ประมาณ 180,000บารเ์รลต่อวนัในไตรมาส 1ปี 2561

ราคาน้ามันเบนซิน ปรบัตวัเพมิ่ขน้ึน้อยกว่าราคาน้ ามนัดบิดไูบ เน่ืองจากการซอ้ืขายน้ ามนัเบนซนิในเอเชยีเรมิ่เบาบางลงก่อนเข้าสชู่่วงสน้ิปี ขณะทป่ีรมิาณน้ ามนั เบนซนิคงคลงัในสหรฐัฯ ยงัคงอยใู่นระดบัสงู

ราคาน้ามนัดีเซล ปรบัตวัเพมิ่ขน้ึมากกว่าราคาน้ ามนัดบิดูไบ เน่ืองจากตลาดยงัคงได้รบัแรงหนุนจากความต้องการซ้อืท่ทีรงตวัจากศรลีงักา โดยอุปสงค์และ อุปทานในเอเชยีอยใู่นระดบัทส่ีมดุลใน ขณะทก่ีารสง่ออกไปยงัยุโรปยงัคงไมค่มุ้คา่ทางเศรษฐศาสตร์

 


ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

28 ธ.ค. 60

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
27 ธ.ค. 60
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 57.99 0.63
เบรนท์
64.69
1.29
ดูไบ
60.76
0.64
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร

27 ธ.ค. 60

เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
75.01
0.40
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
74.73
0.85
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5%
74.53
0.71
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
56.35
0.83
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
35.36
28.25
27.98
25.74
20.84
27.19

 


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000


ราคาน้ำมันวันที่ 28-12-60 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
112
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@gmail.com