ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
21-6-2016

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกับเป็นวันที่ 2 หลังผลสำรวจจำนวนมากสนับสนุนให้อังกฤษ
อยู่ในสหภาพยุโรปต่อไป

ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 45-50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 45-50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ ราคาน้ามนัดบิปรบัเพมิ่ข้นึร้อยละ 3 ซ่งึถือเป็นการปรบัเพมิ่ข้นึติดต่อกนัเป็นวนัท่ีสอง เน่ืองจากนักลงทุน คลายความกังวลว่าอังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป หลังผลส ารวจจาก 3 ส านัก ได้แก่ ยูกอฟ (YouGov) หนังสอืพมิพแ์ทบลอยด ์เดอะ เมล ์และ Betfai แสดงใหเ้หน็ว่าผทู้ส่ีนบัสนุนใหอ้งักฤษอย่กูบัสหภาพ ยุโรปต่อไป มจีา นวนมากกว่าผทู้ส่ีนบัสนุนการแยกตวั

+ นกัวเิคราะห ์คาดการณ์ว่าราคาน้ ามนัดบิจะไดร้บัแรงหนุนต่อเน่ือง หากมคีวามเป็นไปไดท้่ีองักฤษจะยงัคงอยู่ กบัสหภาพยุโรปต่อไป อย่างไรกด็ ีคาดว่าราคาน้ ามนัจะอย่ใูนระดบั 50-51 เหรยีญสหรฐัฯต่อบาร์เรลไดไ้ม่นาน นัก เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยหนุนจากปัญหาการผลิตน ้ามันดิบใหม่ๆเกิดขึ้น
+ ราคาน้ ามนัยงัไดร้บัแรงหนุน หลงั Genscape รายงานว่าปรมิาณน้ ามนัดบิ ณ จุดสง่มอบคุชชิ่ง โอคลาโฮม่า ปรบัเพมิ่ขน้ึ 568,213บารเ์รลในระหว่างสปัดาหจ์นถงึวนัท ่ี17 มิ.ย. ทผ่ีา่นมา

+ รอยเตอร์โพล คาดการณ์ปรมิาณน้ ามนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ สน้ิสุดวนัท่ ี17 มิ.ย. ปรบัลดลง 1.9 ล้านบาร์เรล หลงัจากท่ปีรบัลดลง 0.9 ลา้นบารเ์รลในสปัดาหก์่อนหน้า ซ่งึถอืเป็นการปรบัลดลงตดิต่อกนัเป็นสปัดาห์ท่ ี5 ประกอบกบัคาดว่าปรมิาณน้ ามนัเบนซินคงคลงัปรบัลดลง 0.5 ล้านบาร์เรล แต่อย่างไรกต็ามคาดว่าปรมิาณ น้ ามนันดเีซลคงคลงัปรบัเพม่ืขน้ึ 0.4ลา้นบารเ์รล

+ ตลาดสญัญาซ้อืขายล่วงหน้าของน้ ามนัเบนซนิทส่ีหรฐัฯ ปรบัตวัสงูขน้ึรอ้ยละ 5 ซ่งึส่วนหน่ึงมาจากการปรบั เพมิ่ขน้ึของราคาน้ ามนัดบิในตลาดโลก ประกอบกบัมนีักเกง็ก าไรไดเ้ขา้มาซ้อืในตลาดน้ ามันเบนซนิก่อนจะถงึ วนัชาตสิหรฐัฯ (The 4th of July)ทอ่ียใู่นฤดกูาลท่องเทย่ีวของสหรฐัฯ

ราคาน้ามันเบนซิน ปรบัตวัเพมิ่ขน้ึน้อยกว่าราคาน้ ามนัดบิดไูบ เน่ืองจากอุปทานน้ ามนัเบนซนิปรบัตวัสงูขน้ึ อยา่งไรกต็าม ตลาดน้ ามนัเบนซนิยงัคงไดร้บัแรง หนุนจากความตอ้งการทเ่ีพมิ่มากขน้ึในภมูภิาคเอเชยีในช่วงเทศกาลถอืศลีอด

ราคาน้ามนัดีเซล
ปรบัตวัเพมิ่ขน้ึมากกว่าราคาน้ ามนัดบิดูไบ โดยไดร้บัแรงหนุนจากอุปสงค์ท่ปีรบัตวัเพมิ่ขน้ึ อย่างไรกด็ ีตลาดน้ ามนัดเีซลยงัคงถูกกดดนั เน่ืองจากอุปทานมแีนวโน้มปรบัเพมิ่ขน้ึ หลงัโรงกลนั่ในภมูภิาคกลบัมาดา เนินการผลติหลงัปิดซ่อมบำรุงราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

21 มิ.ย.59

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
20-06-59
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 49.3 1.39
เบรนท์
50.65
1.48
ดูไบ
46.37
2.04
              
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
20-06-59
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
58.82
1.91
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
58.85
2.86
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
58.43
2.67
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
38.06
2.03
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
31.66
24.70
24.28
22.14
18.39
24.89
ปตท.และบางจาก ปรบัลดราคาขายปลกีน้ ามนัเบนซนิและแกส็โซฮอลล์ง 40 สต./ลติร ยกเวน้ E8 ลดลง 20 สต./ลติร และน้ ามนัดเีซลลง 30 สต./ลติร มผีลวนัท่ี 16 มิ.ย. 59


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000


ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 21-06-59 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com