เครื่องฟอกอากาศ

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
7-6-2018
ราคาน้ำมันดิบปรับลด หลังสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันสำร็จรูปสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเกินคาด
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 63-68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 73-78 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมัน

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

ราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง หลังส านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณ น ้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ประจ าสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 มิ.ย. 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาร์เรล สวน ทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ปริมาณน ้ามันส าเร็จรูป คงคลังในสหรัฐฯ ยังปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย - ปริมาณน ้ามันเบนซินคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 4.6 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะ เพิ่มขึ้นเพียง 587,000 บาร์เรล ในขณะเดียวกันปริมาณน ้ามันดีเซลคงคลังสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 784,000 บาร์เรล

- อุปทานน้ามันดิบยังคงปรับเพิ่มขึ้น หลังปริมาณการผลิตน ้ามันดิบในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นไป
แตะที่ ระดับ 10.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ล่าสุด นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้หารืออย่างไม่เป็นทางก ารกับ ซาอุดิอาระเบียและประเทศผู้ผลิตน ้ามันดิบรายใหญ่บางประเทศในการสนับสนุนให้ปรับเพิ่มกำลังการ ผลิตน้ามันดิบ

+ เวเนซุเอลาอาจประกาศเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) ในการส่งออกน ้ามันดิบให้กับผู้ซื้อรายหลักที่ ทา สญั ญาซอ้ืน้ ามนัดบิไวล้ว่ งหน้า เน่ืองจากประสบปญั หาการผลติน้ามนัดบิท่ีลดลง

ราคาน้ามนัเบนซิน ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากตลาดยังคงซบเซาหลังอุปสงค์ยังคงเบาบาง ประกอบกับอุปทานมีแนวโน้ม สูงขึ้นโดยเฉพาะจากการส่งออกจากจีน

าคาน้ามันดีเซล ปรับตัวลดลงสวนทางราคาน ้ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปทานปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่อุปสงค์ในภูมิภาคค่อนข้างทรงตัว นอกจากนี้ อุปสงค์จากจีนอ่อน
ตัวลงในช่วงฤดูกาลห้ามทำการประมง


ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

7 มิ.ย.61

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
6 มิ.ย. 61
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 64.73 -0.79
เบรนท์
75.36
-0.02
ดูไบ
73.63
0.17
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร

6 มิ.ย. 61

เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
85.34
0.03
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
86.96
-0.47
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5%
87.56
-0.16
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
71.15
0.32
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
36.36
29.25
28.98
26.74
21.14
28.79

ปตท.-บางจาก ปรับเพิ่มราคากลุ่มน้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 และน้ามันดีเซลปรับเพิ่ม 40 สต./ลิตร มี ผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 61 ราคาน้ามันเป็นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000

 


ราคาน้ำมันวันที่ 7-06-61 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@gmail.com