ติดแก๊ส
 

 
 
วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก

25 พ.ค 59

ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานโลก
ที่ลดลงและความกังวลจากการโจมตีแหล่งน้ำมันดิบที่ไนจีเรีย

ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 45-50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 45-50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

+ ราคาน้ามนัดบิดดีตวัขน้ึอกีครงั้ หลงัตลาดคาดการณ์ปรมิาณน้ ามนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ ท่จีะประกาศในสปัดาห์น้ีจะปรบั ลดลงต่อเน่ือง โดยรอยเตอรค์าดสต๊อกน้ ามนัดบิจะลดลงราว 2.5 ลา้นบารเ์รล ขณะทส่ีต๊อกน้ ามนัเบนซนิและดเีซลจะลดลง 1.3 และ 1.0 ล้านบาร์เรล ตามล าดับ ทั้งนี้ตลาดเฝ้าจับตาการประกาศตัวเลขของส านักสารสนเทศน์ด้านพลังงานสหรฐัฯ (EIA)ทจ่ีะประกาศในคนืน้ีอยา่งใกลช้ดิ

+ กาลงัการผลติน้ ามนัดบิของอริกัล่าสุดปรบัลดลงจากระดบัสงูสุดในประวตักิาลเม่อืเดอืน ม.ค. ท ่ี4.78 ลา้นบารเ์รลต่อวนั มาอยทู่ร่ีะดบั 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและสภาพอากาศที่ไม่ค่อยจะดนีัก โดยภาวะดงักล่าว ส่งผลใหก้ารส่งออกน้ ามนัดบิทางตอนใต้ของอริกัในช่วง 23 วนัแรกของเดอืนปรบัลดลงมาอย่ทูร่ีะดบั 3.15 ลา้นบารเ์รลต่อ วนั จากเดอืน เม.ย.ทส่ีง่ออกทร่ีาว 3.36ลา้นบารเ์รลต่อวนั

+ ความเช่อืมนั่ในตลาดบา้นสหรฐัฯ ทเ่ีพมิ่ขน้ึ หลงัยอดขายบา้นใหม่สหรฐัฯ เดอืน เม.ย. พุ่งขน้ึแตะระดบัสงูสุดในรอบ 8 ปี ท ่ี619,000 ยนูิต ขณะทต่ีลาดหนุ้สหรฐัฯ ทป่ีรบัตวัเพมิ่ขน้ึกว่า 213 จุด (ดาวน์โจนสป์ิดตลาดท ่ี17,706.05 จุด) สง่แรงหนุน ต่อการลงทุนในตลาดน้ ามนั ทา ใหร้าคาน้ ามนัปรบัเพมิ่ขน้ึสวนทางกบัค่าเงนิดอลลารท์ย่ีงัคงแขง็ค่าขน้ึหลงัมกีระแสขา่วการ ปรบัขน้ึอตัราดอกเบย้ีนโยบายของธนาคารกลางสหรฐัฯ

+ นอกจากน้ี หลงัปิดตลาดราคาน้ ามนัปรบัตวัสงูขน้ึอกีครงั้หลงัสถาบนัปิโตรเลยีมดา้นพลงังานสหรัฐน(API) ประกาศตวัเลข ปรมิาณน้ ามนัดบิคงคลงัปรบัดลดลง 5.1 ลา้นบารเ์รล มากกว่าทค่ีาดไวถ้งึ 2 เท่า โดยราคาน้ ามนัดบิเวสต์เทก็ซสัปรบัขน้ึไป ซอ้ื-ขายสงูสดุทร่ีะดบั 49.27 เหรยีญฯ

ราคาน้ามันเบนซิน ปรบัตวัเพมิ่ขน้ึสวนทางกบัราคามนัดบิดไูบ หลงัมแีรงซ้อืจากผเู้ล่นหลกัในภูมภิาคอย่างอนิโดนีเซยีเขา้มาในตลาดจร ประกอบกบัแรงหนุนจากตลาดน้ ามนั เบนซนิสหรฐัฯ ทด่ี ีอยา่งไรกต็าม อุปทานน้ ามนัในภมูภิาคยงัคงมอียมู่าก

ราคาน้ามนัดีเซล ปรบัตวัลดลงตามราคาน้ ามนัดบิดูไบ เน่ืองจากตลาดคาดว่าการน าเขา้น้ ามนัดเีซลของอนิเดยีอาจปรบัลดลงในเรว็ๆ น้ี หลงัประเทศเขา้สฤู่ดมูรสุม ประกอบ กบัโรงกลนั่ในอนิเดยีทห่ียดุดา เนินการกระทนัหนัเมอ่ืปลายเดอืน เม.ย. คาดวา่จะกลบัมาเปิดดา เนินการอีกครั้ง


ราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

25 พ.ค 59

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
24-5-59
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 48.62 0.54
เบรนท์
48.61
0.26
ดูไบ
44.50
-0.30
              
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
24-5-59
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
61.49
1.31
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
56.74
-0.18
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
55.96
-0.40
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
35.26
-0.68
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
32.56
25.60
25.18
23.04
18.89
24.69
ปตท.และบางจาก ปรบัเพมิ่ราคาขายปลกีกลุ่มน้ ามนัเบนซนิ-แก๊สโซฮอล ์40 สต./ลติร ยกเวน้ E85 ปรบัเพิ่ม 20 สต./ ลติร สว่นราคาน้ ามนัดเีซลปรบัขน้ึ 60 สต./ลติร มผีลวนัท่ี19พ.ค. 59


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000


ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่  25-05-59 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) 


Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@hotmail.com